Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
  3. Način dostopa do  informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

 

 

E-pošta:

Spletna stran:

OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ

Boštanj 54a,  8294 Boštanj

Tel: (07)81 63 150,  FAX: (07) 81 63 160

sola@os-bostanj.si

www.os-bostanj.si

Odgovorna uradna oseba: Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-bostanj.si
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 7. do 14. ure

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

– vzgoja in izobraževanje od 1. do 9. razreda

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

– matična šola OŠ Boštanj

 

Seznam  organov zavoda
Organi zavoda

SVET ŠOLE

RAVNATELJICA: Vesna Vidic Jeraj

SVET STARŠEV

Strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR

 

Učiteljski zbor OŠ Boštanj sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

RAZREDNIKI

 

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI

Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

 

STROKOVNI AKTIVI

 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja.

 

Strokovni aktiv učiteljev 1. triade

Strokovni aktiv učiteljev 2. triade

Strokovni aktiv učiteljev 3. triade

Strokovni aktiv učiteljev OPB

Strokovni aktiv učiteljev slavistov

Strokovni aktiv učiteljev MAT, FIZ, UBE, MME, ROM

Strokovni aktiv učiteljev NAR -TEH, LVZ, GVZ

Strokovni aktiv učiteljev KEM, BIO, NAR, GOS

Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje + I. in II. triade

Strokovni aktiv učiteljev ZGO, GEO, DIE, SPO, DRU

Strokovni aktiv učiteljev razredne stopnje

Strokovni aktiv učiteljev predmetne stopnje

 

Kontaktni podatki uradne osebe , pristojne za posredovanje informacij
PRISTOJNA OSEBA

Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Tel.: (07) 81 63 152

Fax: (07) 81 63 160

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Šola deluje na osnovi državnih predpisov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


notranjih predpisov:

 

    Zakon o zavodih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o javnih naročilih

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju izobraževanja

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

LDN šole

Pravila šolskega reda OŠ Boštanj

Hišni red OŠ Boštanj

Razvojni načrt OŠ Boštanj

Vzgojni načrt Oš Boštanj

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Boštanj

Pravila o delovanju zavoda OŠ Boštanj

Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest OŠ Boštanj

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe

Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam programskih dokumentov

– LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA

– LETNI DELOVNI NAČRT UČITELJEV

– FINANČNI PLAN

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

–          VPIS UČENCEV V 1. RAZRED

–          PREŠOLANJE UČENCEV NA DRUGE ŠOLE

–          POSTOPEK PRIZNAVANJA IN VREDNOSTENJA IZOBRAŽEVANJA (VPIS IZ DRUGIH DRŽAV)

–          NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V NAZIVE IN VSEH  DELAVCEV ŠOLE V PLAČILNE RAZREDE

–          IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

–          VPIS UČENCEV IZ DRUGIH ŠOL

–          REGRESIRAJE ŠOLSKE PREHRANE

–          SUBVENCIONIRANJE ŠOL V NARAVI

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

Podatki o učencih in starših

 

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij

–          Urnik

–          Šolska publikacija

–          Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela

 

3.  način dostopa do  informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

–          spletna stran http://os-bostanj.si

 

 

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)