Šolska skupnost

Cilji delovanja:

– Učenci sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli;

– Svobodno oblikujejo in izražajo vprašanja v zvezi z delom, življenjem na šoli, ki jih vznemirjajo;

– Soustvarjajo pozitivno klimo na šoli in skrbijo za dobre odnose;

– Soustvarjajo kulturni utrip na šoli;

– Spodbujajo učence k rednemu šolskemu delu, organizirajo prostovoljno učno pomoč;

– Dajejo pobude za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, solidarnost, ekologija, strategija učenja …).

– Pomagajo reševati probleme, posredujejo svoje mnenje in predloge.

PROGRAM DELA za šolsko leto 2017/2018

 • izvolitev vodstva skupnosti učencev (predsednik, namestnik, tajnik, namestnik tajnika),
 • predstavitev načrta dela skupnosti učencev,
 • izvedba projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI ter organizacija in izvedba zaključne prireditve,
 • izvedba dveh zbiralnih akcij STAREGA PAPIRJA, v mesecu oktobru in mesecu maju,
 • izvedba aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta “ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM ” (okrogla miza, anketa, gradivo na spletu, razstava),
 • organizacija, izvedba in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu,
 • priprava in sodelovanje na novoletno-božičnem bazarju;
 • urejanje panoja z aktualnimi temami,
 • priprava gradiv za izvedbo ur oddelčnih skupnosti na različne teme (strategija učenja, različni poklici, vpliv medijev, samopodoba …),
 • oblikovanje pobud za izboljšanje bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
 • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,…

PREDSTAVNIKI ŠOLSKE SKUPNOSTI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

 • Ana Cimperšek in Žan Pompe, 4. a
 • Ema Kmetič in Iva Simič, 4.b
 • Lucija Redenšek in Teodor Škornik, 5. a
 • Beti Jene in Lana Žužek, 6. a
 • Vanesa Katlin Novšak in Žiga Pfeifer, 6. b
 • Neža Janc in Špela Simončič, 7. a
 • Špela Borštnar in Mark Filip Mlakar, 8. a
 • Hana Cigole in Primož Strah 8. b
 • Lucija Denžič in Žana Jonozovič, 9. a

Boštanj, september 2017

Mentorici skupnosti učencev šole: Nina Strgar in Andreja Vrtovšek