Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Boštanj


  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Boštanj

Naslov: Boštanj 54a, 8290 Boštanj

Tel: 07 81 63 150

e-naslov: tajnistvo@os-bostanj.si

domača spletna stran:http:/os-bostanj.si

 

Katalog je sprejel: Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Datum zadnje spremembe kataloga: 7. 3. 2019


Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica

Naslov: OŠ Boštanj, Boštanj 54a, 8290 Boštanj

Tel: (07) 81 63 152

e-naslov: vesna.vidic-jeraj@os-bostanj.si


  1. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: vsak delovni dan od 07.00 do 8.30

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).


  1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:
Organigram:

POSLOVODENJE  
 

ravnatelj

 
PEDAGOŠKO – STROKOVNO PODROČJE  

GOSPODARSKO – UPRAVNO PODROČJE

     
vzgojno – izobraževalna dela   računovodska – knjigovodska dela
učitelj razrednega pouka   računovodja
učitelj predmetnega pouka    
učitelj v jutranjem varstvu   upravna dela
učitelj v oddelku podaljšanega bivanja   tajnik v VIZ
učitelj za dodatno strokovno pomoč    
    oskrbovalno – prehrambena dela
svetovalna dela   kuharica
svetovalni delavec    
    tehnično – vzdrževalna dela
knjižnično – bibliopedagoška dela   hišnik
knjižničar   čistilno osebje
     
druga strokovna dela    
računalnikar – org. dejavnosti    
laborant    

 

 

Seznam glavnih predpisov:

Državni predpisi:

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva

·         Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalne skupnosti:

·         Odlok o ustanovitvi

Interni akti

·         Interna pravila in pravilniki

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil

Letni delovni načrt

Finančni načrt

Letno poročilo

 

Upravni postopki in storitve

Osnovne šole

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Postopki javnega naročanja

Javni natečaji za zaposlitev

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi)
OSNOVNE ŠOLE
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Sevnica,
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka Ob vpisu v šolo
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format)  
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Sevnica
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka Ob vpisu v šolo ali ob začetku novega šolskega leta
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format)  
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Sevnica
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka Po potrebi
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format)  
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Sevnica
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka Ob začetku postopkov
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format)  
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Evidence s področja dela in socialne varnosti
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
pravne podlage (SOP) 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Sevnica
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka Ob zaposlitvi delavca
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format)  
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /

 

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 

 

 

 

 

Dostopnost